Manja slova Veća slova RSSPitajte zastupnika

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

BIOGRAFIJA

Ime i prezime: Valentina Pavličić
Rođena: 1. aprila 1968. godine u Podgorici.
Udata i majka dvoje djece.

Obrazovanje:

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, gdje je bila dobitnik određenih studentskih nagrada zbog postignutog uspjeha i predsjednik omladine studenata Pravnog fakulteta u Podgorici,
Položila pravosudni ispit pred komisijom Ministarstva pravde Savezne Republike Jugoslavije u Beogradu.

Profesionalno iskustvo:

- Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. (od 2015.godine - );
- Član Radne grupe Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH) koja se bavi zaštitom ljudskih prava u doba krize (CDDH-SCR). (od 2021.godine - );
- Član ad hoc pregovaračke grupe Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH) „47+1“ o pristupanju Evropske unije Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Savjet Evrope (CoE). (od 2019.godine -);
- Član Nadzornog odbora za ljudska prava Savjeta Evrope (CDDH). (od 2015.godine - );
- Član Komiteta eksperata za sistem Evropske konvencije o ljudskim pravima (DH-SYSC)
(od 2015.godine - );
- Član Radne grupe za slobodu izražavanja i povezanosti sa drugim ljudskim pravima Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH-EXP) (od 2016.godine - );
- Predavač, ekspert i konsultant Savjeta Evrope (CoE) na polju ljudskih prava na projektu Evropske unije i Savjeta Evrope, Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku
(od 2016. godine - );
- Ekspert Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) (2014.godine);
- Ekspert Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OSCE) (2012.godine);
- Član Pregovaračke grupe za poglavlje 24 „Pravda, sloboda i bezbjednost“ i u tom svojstvu učesnik eksplanatornog skrininga u Briselu u martu 2011.godine, izvjestilac usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa evropskim u oblasti „Trgovina ljudima, konfiskacija imovine i falsifikovanje eura“ i učesnik u izradi akcionog plana za Poglavlje 24 „Pravda, sloboda i bezbjednost“; (2011.godine - 2013.godine);
- Član Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE), konsultativno tijelo Savjeta Evrope (2008. godine -2016.godine);
- Član Upravnog odbora Udruženja sudija Crne Gore. (2003.godine – 2005.godine)

- Predsjednik Krivičnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici (2013. – 2015.godine);
- Sudija Specijalnog odjeljenja za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine Višeg suda u Podgorici (2008. – 2015.godine);
- Krivični sudija u prvostepenom krivičnom odjeljenju u Višem sudu u Podgorici (2006. – 2015.godine);
- Rukovodilac istražnog odjeljenja Osnovnog suda u Podgorici (2005.godine);
- Istražni sudija u Osnovnom sudu u Podgorici (2004. – 2005.godine);
- Krivični sudija u prvostepenom krivičnom odjeljenju u Osnovnom sudu u Podgorici
(2001. – 2006.godine);
- Stručni saradnik i sekretar Višeg suda u Podgorici (1997. – 2001.godine);
- Pripravnik i šef pravne službe u “Interna banka Agrokobinat 13 jul” (1991. – 1996.godine);

- Trener sudija i predavač na mnogim inicijalnim i kontinuiranim obukama Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore;
- Eksterni ekspert – član Komisije za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti za starješine organa uprave i visoki rukovodni kadar (Uprava za kadrove);
- Član Komisije za polaganje pravosudnog ispita (Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore);
- Član Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore;
- Predavač na temu Zaštita ljudskih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava, Evropska konvencija o ljudskim pravima član 6 stav 1 (pravo na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku) u okviru programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika (Uprava za kadrove);
- Predavač na Ljetnjoj školi za mlade diplomate „Gavro Vuković“ (Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore);
- Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet u Podgorici, predavač na Pravnim klinikama “Trgovina ljudima”;
- Ekspert i konsultant na nekoliko međunarodnih i domaćih stručnih projekata; izlagač na mnogobrojnim konferencijama, seminarima i obukam;
- Predavač i saradnik mnogih drugih nacionalnih i međunarodnih organizacija, čiji je cilj afirmacija vladavine prava, jačanje nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, podizanje nivoa pravne svijesti građana i promocija etičkih principa i pravde, kao izvora prava;
- Predavač na pravnim akademijama i seminarima o vladavini prava. (NVO „CEDEM“);
- Predavač na Školi političkih studija. (NVO „Građanska alijansa“)

Lične vještine i kompetencije:

- Govori, čita i piše engleski i italijanski jezik;
-Član Alumni IVLP (International Visitor Leadership Program (IVLP) – SAD);
- Napredni kurs engleskog jezika u Londonu "Executive Classix", "REGENT SCHOOL LONDON" (avgust 2014.godine i februar 2017.godine);
- Kurs engleskog jezika za pravnike u organizaciji Savjeta Evrope i Instituta za strane jezike Crne Gore (2013.godine);
- Kurs engleskog jezika u Centru za strane jezike i prevođenje "DOUBLE L", (2010. – 2011. godine);
- Ljetnja škola engleskog jezika u San Francisku "Kaplan school of San Francisco-USA” (2009.godina);
- Institut za strane jezike u Podgorici, engleski i italijanski jezik (2009.godina);
- "Università per Stranieri di Perugia" - Italija (2003.godina);
-Kursevi italijanskog i engleskog jezika na Institutu za strane jezike u Podgorici (1995. i 1996.godine)

-Poznavanje rada na računaru, završen kurs i stečen ECDL Start Certificate u Školi za računare od juna 2013.godine;

Usavršavanje u struci:

- Trening program “Borba protiv korupcije u javnim nabavkama” (Republika Češka, Prag);
- Trening program “Primjena sofisticiranih tehnika i zakonskih odredbi u borbi protiv organizovanog kriminala;
- Teorija o istragama zločinačkih organizacija” (Ambasada SAD, Marshall European centar);
- Trening obuka za trenera u oblasti “Cyber kriminala” (Savjet Evrope, Pravosudna akademija Hrvatske);
- Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije (International Visitor Leadership Program (IVLP) - SAD);
- Napredni trening za trenera iz oblasti sajber kriminala (Zagorje - Hrvatska; Skoplje – Sjeverna Makedonija);
- Obuka na temu “Organizovani kriminal i korupcija u svijetu”, (SAD);
- Obuka “Pristup pravdi – Matra patrol” (T.M.C. Asser Institute Den Haag, Hag, Holandija);
- Trening obuka za eksperta CEPEJ-a (Pariz, Francuska).Objavljene knjige i stručni radovi u zemlji i inostranstvu:

-Autor članka „Reforma konvencijskog prava Protokol br. 15 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (entry into force)“ u izdanju časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“, Udruženje pravnika Crne Gore,
-Urednik i autor Priručnika s odabranim slučajevima iz novije prakse Evropskog suda za ljudska prava, izdatog pod pokroviteljstvom AIRE centra iz Londona i Britanske ambasade u Podgorici,
-Ko-autor publikacije „Analiza presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru za 2020.godinu“, izdata u saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore, pod pokroviteljstvom AIRE centra iz Londona i Britanske ambasade, prevedena na engleski jezik,
-Autor članka „COVID-19 i njegov uticaj na ljudska prava“ u izdanju časopisa za pravnu teoriji i praksu „Pravni zbornik“, Udruženje pravnika Crne Gore,
-Autor publikacije „Vodič kroz član 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na diskriminaciju lica sa invaliditetom“ u izdanju NVO „CEDEM“, a uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore,
-Autor publikacije „Vodič kroz član 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima“ u izdanju NVO „Građanska alijansa“, a pod pokroviteljstvom ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, „Balkan Trust for Democracy“ (BTD) i „German Marshall Fund“,
-Ko-autor publikacije „Vodič kroz član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima- zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja“ u izdanju NVO „CEDEM“, a uz podršku Ministarstva pravde Crne Gore,
-Ko-autor publikacije „Analiza presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru za 2018. i 2019.godinu“, izdata u saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore, pod pokroviteljstvom AIRE centra iz Londona i Britanske ambasade, prevedena na engleski jezik
- Ko-autor publikacije „Vodič kroz član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima – pravo na pravično suđenje” u izdanju NVO „CEDEM“,
-Ko-autor XIX biltena Škole političkih studija u izdanju NVO „Građanska alijansa“,
- Ko-autor publikacije „Analiza presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru“, izdata u saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore, pod pokroviteljstvom AIRE centra iz Londona i Britanske ambasade, prevedena na engleski jezik
-Autor rada „Best practices for the protection of victims“ u okviru „The critical role of the judiciary in combatting trafficking in human beings“, M.C.T.C. Israel,
- Ko-autor regionalnog priručnika „Visokotehnološki kriminal (praktični vodič kroz savremeno krivično pravo sa primjerima iz prakse“ u izdanju OSCE Mission of Montenegro, prevedeno na engleski jezik
-Autorski rad „Određivanje pritvora/alternativni načini obezbjeđivanja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku“, OSCE
-Autorski rad „Krivična djela iz oblasti Cyber kriminala sa posebnim osvrtom na primjenu Budimpeštanske konvencije o cyber kriminalu“, OSCE
-Autorski rad „Optužnica po novom Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore“, OSCE
-Autorski rad „Krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja-sa posebnim osvrtom na krivično djelo pranje novca“, OSCE
-Izrada na adaptaciji kurikuluma „Evropska konvencija i njena primjena na nacionalnom nivou“ u okviru PREDIM programa.

Konferencije, seminari i obuke:

Učesnik i predavač na velikom broju konferencija, obuka, seminara i okruglih stolova, na razne teme iz oblasti pravosuđa i zaštite ljudskih prava održanih na domaćem i međunarodnom nivou.