Manja slova Veća slova RSSPitajte zastupnika

Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava („Kancelarija zastupnika“) je stručna služba Vlade Crne Gore u kojoj se obavljaju svi poslovi zastupanja državnih interesa u postupcima koji su pokrenuti protiv države Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava („Evropski sud“).

Polazeći od karaktera djelokruga stručnih i administrativnih poslova koje obavlja, Kancelarija zastupnika je po svom funkcionisanju de facto specijalizovana za zastupanje svih državnih organa Crne Gore u svim postupcima u kojima je Crna Gora tužena pred Evropskim sudom. Osim poslova zastupanja, Kancelariji zastupnika je povjerena i koordinacija u izvršenju presuda i odluka Evropskog suda u kom dijelu sarađuje sa svim državnim organima koji su obuhvaćeni presudom ili odlukom Evropskog suda. U nadležnosti Kancelarije zastupnika je praćenje razvoja sudske prakse Evropskog suda i drugih međunarodnih tijela iz oblasti ljudskih prava o čemu upoznaje određene državne organe, stara se o prevodu i objavi presuda i odluka Evropskog suda, inicira preduzimanje određenih opštih i individualnih mjera potrebnih za što bolju i rasprostranjeniju implementaciju Evropske konvencije i njenih standarda.

Kancelarija je ustanovljena Uredbom o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava iz 2006.godine („Službeni list RCG“, broj 56/06 od 07.09.2006.godine, 79/06 od 26.12.2006.godine, „Službeni list Crne Gore“, br. 04/08 od 17.01.2008.godine, 81/08 od 26.12.2008.godine, 28/14 od 04.07.2014.godine i 36/14 od 22.08.2014.godine), iako je sa radom faktički započela u maju 2009.godine.

Uredbom je određena organizaciona pripadnost Kancelarije zastupnika Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore. Kancelarijom zastupnika rukovodi zastupnik/ca, koji se imenuje od strane Vlade, sa mandatom od četiri godine.

Djelokrug rada Kancelarije zastupnika i samog zastupnika kojem je povjereno zastupanje državnih interesa Crne Gore pred Evropskim sudom, definisan je samom Konvencijom i dopunskim protokolima uz Konvenciju, Poslovnikom Evropskog suda i Uredbom o Kancelariji zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom.