Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
23.12.2020

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, je na poziv Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore prisustvovala dana 23.12.2020.godine, prvom zasijedanju sjednice Odbora za ljudska prava i slobode u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore. Odbor je u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, razmotrio Izvještaj o radu Kancelarije Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2019. godinu...12.11.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Obuka na temu „Pitanje lišenja slobode u smislu primjene standarda Savjeta Evrope i EKLJP, sa akcentom na predmet Asanović protiv Crne Gore“ održana je 12. novembra 2021. godine u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, na kojoj je predavač bila g-đa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu...

KEI

Pitajte zastupnika

Aktuelnosti

03.12.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Obuka na temu „Naknada štete zbog povrede prava ličnosti - praksa EKLJP“, održana je u online formatu 02. decembra 2021. godine u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i AIRE centra iz Londona, a uz podršku Britanske ambasade u Crnoj Gori. Na navedenoj obuci predavač je bila i g-đa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu...

više...
30.11.2021.

Crna Gora izabrana za članicu nove radne grupe Savjeta Evrope koja će se baviti zaštitom ljudskih prava u doba krize

Upravni odbor za ljudska prava (CDDH), osnovan od strane Komiteta ministara Savjeta Evrope krajem 1976. godine, vodi međuvladin rad Savjeta Evrope u oblasti ljudskih prava, u svijetlu pravnih standarda Savjeta Evrope i relevantne jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava. Savjetuje i daje svoju pravnu ekspertizu Komitetu ministara o svim pitanjima iz svoje nadležnosti...

više...
12.11.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Obuka na temu „Pitanje lišenja slobode u smislu primjene standarda Savjeta Evrope i EKLJP, sa akcentom na predmet Asanović protiv Crne Gore“ održana je 12. novembra 2021. godine u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, na kojoj je predavač bila g-đa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu...

više...
09.11.2021.

Presuda u odnosu na Crnu Goru pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu („Evropski sud“) donio je presudu u predmetu Špadijer protiv Crne Gore (br. predstavke 31549/18) i utvrdio povredu člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“)...

više...
03.11.2021.

Predstavljanje Izvještaja o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2020.godinu pred Odborom za ljudska prava i slobode

Predstavljanje Izvještaja o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2020.godinu pred Odborom za ljudska prava i slobode

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava g-đa Valentina Pavličić, je na poziv Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore prisustvovala dana 3.11.2021.godine, 14. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore...

više...